Anmäl er fram till tävlingsstart, elektroniska tävlingsnummer mejlas samma dag!

189 kr per deltagare, moms tillkommer. 

Varje lag måste bestå av minst tre deltagare. När du fyllt i alla uppgifter och klickat på “Anmäl” får du upp en kontrollruta i vilken du bekräftar din beställning.

Vi värnar om vår miljö och använder helt elektroniska tävlingsnummer. Samtliga tävlingsnummer skickas till den epost-adress som anges vid beställningen. De är inte personliga utan du som beställare fördelar enkelt ett tävlingsnummer till varje lagdeltagare. Stegräknare ingår ej. För att räkna steg används valfri stegräknare, funktionsklocka eller smartphone.

18/9 - 15/10

 • 1

  Ange hur många deltagare du vill anmäla

   
   
     Digitalt* tävlingsnummer exkl stegräknare 189 SEK

  Frakt, moms och expeditionsavgift tillkommer

  Hjälp

  Ange hur många tävlingsnummer ni behöver

  ”Tilläggsbeställning” markeras om du vill lägga till deltagare i ett redan anmält lag

  *Stegräknare ingår ej. Elektroniska tävlingsnummer skickas via e-post

  Obs: Ingen fraktkostnad för elektroniska tävlingsnummer 

 • 2

  Skapa lag

   
   

   

  Skriv/välj organisations- eller/ företagsnamn och klicka på OK. Tillhör ni en organisation som finns på fler orter kan ni se alla lag från den organisationen i tävlingen om ni anger den som organisationsnamn.

  Skriv in ett lagnamn i taget och klicka på Lägg till. Har ni fler lag blir det roligare om ni använder lagnamn som alla känner igen.

  När du är klar ska ditt organisationsnamn och skapade lagnamn synas till höger.


 • 3

  Ange kontakt och leveransuppgifter

   
   

  Elektroniskt utskick skickas till den epost-adress som är angiven i beställningen. 

  Ange om möjligt scanningreferens för att förenkla för er faktureringsenhet.

  Betalningsvillkor 10 dagar.


 • 5

  Användarvillkor

   
   

  Användaren samtycker - genom att fylla i sina personuppgifter i samband med beställning av Tjänsten - till att dennes personuppgifter behandlas av Select Wellness för administration av Tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Select Wellness. Användaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Select Wellness. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att Tjänsten i sin helhet avslutas.

  Du måste godkänna villkoren.

Denna version gäller fr o m den 18 december 2012 och tills vidare.

VIKTIGT, LÄS NOGA IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNAN DU REGISTRERAR DIG SOM ANVÄNDARE AV SELECT WELLNESS TJÄNSTER.

1. GODKÄNNANDE

1.1 Select Wellness Nordic AB, 556716-0998 ("Select Wellness") tillhandahåller internetbaserade motionstävlingar gemensamt kallade ("Tjänsterna") innefattande dels stegtävlingar ("Stegtjänsten"), dels individuellt anpassade träningsprogram för styrketräning och löpning ("Träningstjänsterna").

1.2 Genom att registrera sig som användare ("Användare") av Tjänsterna eller använda sig av Tjänsterna, bekräftar Användaren att Användaren har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor ("Användarvillkor").

1.3 Företag som är Användare i Användarvillkorets mening är fullt ut ansvarigt för att de fysiska personer som får tillgång till Tjänsterna inom ramen för en beställning.

2. TJÄNSTERNA

2.1 Träningstjänsterna

Användarna får tillgång Träningstjänsterna via följande webbadresser: www.15medpaolo.se, www.xcountryrace och www.lopsteget.se.

Träningstjänsterna kan beställas och nyttjas av både företag (näringsidkare) och konsumenter. Träningstjänsterna innehåller bland annat förinspelade instruktionsfilmer, anpassat träningsprogram och en kommunikationsplattform genom vilken Användare kan utbyta erfarenheter och kommunicera med varandra, dvs. en såkallad "chatt-funktion".

2.2 Stegtjänsten

Användarna får tillgång till Stegtjänsten genom följande webbadress: www.steg.se

2.3 Betydelsefulla förändringar

Select Wellness åtar sig att utan onödigt dröjsmål informera Användare via e-post om betydelsefulla förändringar av Tjänsterna.

3. BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE

Beställning Tjänsterna sker elektroniskt i enlighet med vad som framgår på respektive webbadress.

3.1 Beställning av Träningstjänsterna

Efter det att Användaren beställt Träningstjänsterna får Användaren en beställningsbekräftelse inom 24 timmar. I god tid före det att tävlingen startar får Användaren inloggningsuppgifter.

Bekräftelse och inloggningsuppgifter skickas via e-post av Select Wellness till Användaren på av Användaren uppgiven e-postadress.

3.2 Beställning av Stegtjänsten

Efter det att Användaren har beställt ett Stegtjänsten får Användaren det beställda antalet startpaket levererat på av Användaren uppgiven leveransadress. Startpaketen innehåller bland anat stegräknare och inloggningsuppgifter.

I god tid före det att tävlingen startar får Användaren sitt startpaket.

4. TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA M.M.

4.1 Användaren får tillgång till Tjänsterna genom att följa inloggningsinstruktionerna som Select Wellness lämnar till Användaren.

4.2 Användaren ansvarar för att de uppgifter som Användaren lämnar till Select Wellness är korrekta och aktuella. Användaren ansvarar för att vid behov uppdatera dessa uppgifter.

5. KUNDTJÄNST

Select Wellness har bemannad kundtjänst under normal kontorstid på följande telefonnummer 08 732 24 00. Du kan kontakta vår kundtjänst via mail på följande adress info@selectwellness.com

6. REKLAMATION

Användare ska framställa och reklamera fel i Tjänsterna inom skälig tid till Select Wellness kundtjänst. Select Wellness ska inom skälig tid från det att Användaren reklamerat avhjälpa felet. För det fall reklamationen gäller ett startpaket ska Select Wellness kostnadsfritt ersätta det felaktiga startpaketet. Med "fel" avses att startpaketet eller Tjänsten inte överensstämmer med det som avtalats eller har ett fabrikationsfel.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1 Allt material (såsom exempelvis text, bild, ljud och alla andra media) och know-how (såsom exempelvis idéer, koncept, metoder, processer kunskaper, erfarenheter och all annan information) som ingår i Tjänsterna eller som Select Wellness på annat sätt tillgängliggör eller framställer exemplar av via Tjänsterna och webbadresserna utgör Select Wellness egendom och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar ("Materialet").

7.2 Genom dessa Användarvillkor erhåller Användaren en icke exklusiv och icke överlåtbar rätt att, under avtalad tid, använda Materialet i enlighet med de instruktioner som finns tillgänglig för Tjänsterna. Användare får inte kopiera, mångfaldiga, framställa exemplar av, överföra elektroniskt eller sprida Materialet. Användare får inte vidareupplåta eller överlåta sin rätt att använda Materialet. Användare får inte heller ändra eller bearbeta Materialet.

7.3 Rätten att använda Materialet gäller under förutsättning att Användaren betalar avtalad ersättning.

7.4 För det fall Användare nyttjar Materialet i strid med Användarvillkoren kan Select Wellness komma att vidta rättsliga åtgärder. Sådana rättsliga åtgärder kan bland annat innebära förelägganden, tvångsåtgärder, skadeståndkrav och i all-varliga fall polisanmälan.

8. AVTALSTID

Dessa Användarvillkor träder i kraft när Användaren accepterat villkoren i samband med beställningen och gäller under den tid då Användaren har tillgång till tjänsten och för en tid av två månader därefter.

9. AVSLUTANDE AV TJÄNSTERNA

9.1 Select Wellness äger rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis säga upp Tjänst

a) om Användaren bryter mot dessa Användarvillkor;

b) om detta krävs till följd av lag, föreskrift, direktiv eller förordning; eller

c) om Användarens användning av Tjänsten skadar eller hotar funktionaliteten av Tjänsten och/eller på annat sätt skadar Select Wellness.

9.2 Spärr av användarkonto

Om Tjänst sägs upp i enlighet med någon av de ovan angivna skälen får Select Wellness utan förgående meddelande spärra ett användarkonto. Om Användarens tillgång till Tjänsten spärras kommer Användaren vara förhindrad från att få tillgång till Tjänsten, Användarens kontouppgifter, filer och annat material som ligger på Användarens användarkonto.

10. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

10.1 Priset för Tjänsterna framgår av respektive webbadress. Konsumenter ska betala för Träningstjänsterna i enlighet med den betaltjänst som framgår på respektive webbsida. Kortbetalningar sker i samarbete med Samport Payment Services AB. Samports betallösning har PCI certifiering.

10.2 Företag (näringsidkare) ska betala genom faktura med trettio dagars betalningsvillkor. Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta med 9,5 % på det utestående beloppet.

10.3 Vid beställning av Stegtjänst tillkommer frakt- expeditionskostnad för Startpaket.

10.4 Vid utebliven betalning stängs Användarens licens- och användarkonto av.

11. ANVÄNDNING M.M.

11.1 All användning av Tjänsterna ska utöver vad som framgår ovan ske i överensstämmelse med svensk lag och god sed på Internet.

11.2 Användaren bär ensamt ansvaret för allt innehåll som laddas ner till, överförs genom, anslås offentligt eller införs på någon av webbsidorna av Användaren. Användaren får vid nyttjandet av Tjänsterna inte framställa, överföra, skicka, lagra, ladda upp/ned, publicera eller tillgängliggöra information såsom exempelvis bilder, filmer, text, ljud eller annan bärare av information eller data ("Information") som;

(i) kan framstå som stötande, nedsättande, hotande eller kränkande mot någon annan,

(ii) innebär intrång i annans tillkommande rättigheter,

(iii) är ägnat att uppmana till eller understödja brott eller otillbörligt beteende, eller

(iv) kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom såsom exempelvis, men inte uteslutande, Information som innehåller virus, trojanska hästar eller andra liknande program.

11.3 Användaren åtar sig särskilt att inte utan Select Wellness skriftliga samtycke använda Tjänsterna för att göra reklam eller genomföra massutskick till andra. Med reklam avses allt kommersiellt agerande, exempelvis att marknadsföra företag, varor eller andra tjänster.

11.4 Select Wellness har, utöver vad som stadgas i punkten 8.6, rätt att stänga av en Användare som brutit mot dessa Allmänna Användarvillkor och inte vidtagit rättelse efter varning. Användaren har inte rätt till återbetalning av erlagda betalningar om avstängning sker.

11.5 Användaren ska ersätta Select Wellness för de eventuella ersättningar och skadestånd som Select Wellness genom förlikning eller dom åläggs att erlägga annan Användare, avtalspart, myndighet eller tredje man på grund av att Användaren, vid nyttjande av Tjänsterna, hanterat Information i strid med lag eller dessa Användarvillkor.

11.6 Select Wellness kan när som helst utan föregående meddelande radera texter eller bilder som kan uppfattas som olagliga, kränkande eller på annat sätt strider mot dessa Användarvillkor, lag eller god sed från Select Wellness databas eller webbsida. Användaren har inte rätt till ersättning från Select Wellness i anledning av sådant borttagande av information.

11.7 I de tävlingar där användaren kan vinna vinster, måste användaren uppnått det minimumkrav som ställs i tävlingen för att ha chans att vinna (tex minst 7000 steg per dag i snitt under tävlingsperioden). Genom en utslagstävling (motivering) koras vinnare bland de användare som uppnått detta krav. Juryn består av anställda på Select Wellness. Vinnare presenteras på tävlingssidan. Deltagaren ansvarar själv för att fylla i sin motivering samt att ifyllda kontaktuppgifter är korrekta för distribution av eventuell vinst. Anställda på Select Wellness eller anhöriga till dessa får inte delta i tävlingen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Juryns beslut kan ej överklagas.

12. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Användaren samtycker - genom att fylla i sina personuppgifter i samband med beställning av Tjänsten - till att dennes personuppgifter behandlas av Select Wellness för administration av Tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Select Wellness. Användaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Select Wellness. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att Tjänsten i sin helhet avslutas.

12.1 Select Wellness lagrar och behandlar Användarens personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera och kontrollera Användarens användning av Tjänsterna. Användaren samtycker härmed till att Select Wellness behandlar Användarens personuppgifter.

12.2 Den information som Användaren hanterar vid nyttjandet av Tjänsterna och kommer att lagras i Select Wellness databaser.

12.3 Select Wellness loggar all webbtrafik som förekommer i samband med nyttjandet av Tjänsterna. Sådan information lämnas inte ut till någon, såvida inte skyldighet att utlämna informationen följer av lag, myndighetsbeslut eller andra tvingande skäl.

12.4 Select Wellness ska inte utan tvingande skäl lämna ut Användarens personuppgifter till tredje man.

12.5 Select Wellness har alltid rätt att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att behandlingen av personuppgifter ska uppfylla en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna och för att tillse att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag och föreskrifter.

12.6 Användaren ska vid behov inhämta samtycke till Select Wellness behandling av ifrågavarande personuppgifter.

12.7 Användaren samtycker till att det av användaren angivet tävlingsnamn publiceras på tävlingssidorna tillsammans med användarens resultat.

13. ELEKTRONISK MARKNADSFÖRING

Select Wellness sänder ut nyhetsbrev och erbjudanden till kunder som aktivt accepterat detta. Du kan alltid välja att frånsäga dig nyhetsbrev och annan marknadsföring från Select Wellness genom att kontakta vår Kundtjänst eller genom att avanmäla direkt genom länk i de elektroniska utskicken.

14. ANSVAR OCH GARANTI

14.1 För att kunna nyttja Tjänsterna krävs datorutrustning, internetuppkoppling och sedvanlig ordinarie mjukvara. Användaren ansvarar själv för att erforderlig utrustning finns. Användaren ska tillse att identiteter, lösenord och jämförbar information, som Användaren erhållit vid beställningen av Tjänsterna, lagras och används på säkert sätt och inte är tillgängliga för tredje man och Användaren bär ensamt ansvaret för eventuell obehörig användning av Tjänsterna.

14.2 Select Wellness lämnar inte några garantier beträffande Tjänsternas innehåll, användbarhet, tillgänglighet, säkerhet, kvalitet eller funktion.

14.3 Tjänsterna är normalt tillgängliga dygnet runt sju dagar i veckan. Select Wellness förbehåller sig rätten att i skälig omfattning, stänga tillgången till webbsidor för underhåll, uppdatering eller likande och därmed ändra Tjänsternas utformning, funktionssätt, tekniska specifikationer och andra funktioner som är nödvändigt på grund av tekniska fel, förändringar av webblösningar och andra tekniska förutsättningar. Select Wellness strävar efter att i god tid före sådan stängning informera Användaren om planerade uppehåll. Användaren är dock medveten om att Select Wellness under en kortare tid kan komma att stänga tillgången till Tjänsten utan föregående information.

14.4 Select Wellness ansvarar inte för Användares nyttjande av Tjänsterna eller hantering av Information. Select Wellness ansvarar inte heller för tjänster eller produkter som tillhandahålls av annan än Select Wellness.

14.5 Select Wellness ansvarar inte för några förluster, skador eller utgifter som kan uppkomma i samband med, eller som resultat av, nyttjande av Tjänsterna eller som kan uppkomma på grund av eventuella driftsstörningar.

15. ÅNGERRÄTT

15.1 Enligt distansavtalslagen har Användare som är konsument rätt att inom 14 dagar (ångerfrist) från avtalets ingående frånträda avtalet (ångerrätt). Användaren behöver inte ange något skäl för frånträdandet.

15.2 Användaren kan lämna meddelande om ånger antingen via e-post, telefon eller brev enligt kontaktuppgifterna ovan.

15.3 Select Wellness ska betala tillbaka avgiften för Tjänsterna som Användaren erlagt till Användaren senast 30 dagar efter det att Användaren lämnat meddelande om ånger.

15.4 Användaren har inte rätt att utöva sin ångerrätt om Select Wellness, med Användarens samtycke, har börjat tillhandahålla Tjänsterna till Användaren under ångerfristen.

15.5 Ångerrätten enligt detta avsnitt gäller inte om beställaren av Tjänsterna är en näringsidkare.

16. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Användaren äger ej utan skriftligt samtycke från Select Wellness överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under Användningsvillkoren till annan.

Select Wellness äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Användningsvillkoren till annan. Vidare äger Select Wellness rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter

17. FORCE MAJEURE

Select Wellness är befriad från skadestånd och andra påföljder för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Användarvillkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar, eller väsentligen försvårar, fullgörandet därav.

17.1 Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärder eller underlåtenhet, konflikt på arbetsmarknaden, åsknedslag, eldsvåda, driftstörning, fel eller försening i operatörs nät och därmed jämställda omständigheter.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvist i anledning av Användarvillkoren ska avgöras enligt svensk rätt i allmän domstol.

Steg! är ett varumärke inom Select Wellness AB

Postadress: Select Wellness AB, Box 56084, 102 17 Stockholm

E-post: info@steg.se Växel: 08 732 24 00

www.steg.se   www.selectwellness.com